PRESSUPOST

El pressupost és el document que aprova anualment la Junta General de la Societat i que estableix una situació d'equilibri entre el que es preveu ingressar i el que es podrà gastar.

Pressupost 2016
Pressupost 2017
Pressupost 2018
Pressupost 2019
Pressupost 2020

 

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

Estat d'execució del pressupost a 31 de març de 2015
Estat d'execució del pressupost a 30 de juny de 2015
Estat d'execució del pressupost a 30 de setembre de 2015
Estat d'execució del pressupost a 31 de desembre de 2015
Estat d'execució del pressupost a 31 de març de 2016
Estat d'execució del pressupost a 30 de juny de 2016
Estat d'execució del pressupost a 30 de setembre de 2016
Estat d'execució del pressupost a 31 de desembre de 2016
Estat d'execució del pressupost a 31 de març de 2017
Estat d'execució del pressupost a 30 de juny de 2017
Estat d'execució del pressupost a 30 de setembre de 2017
Estat d'execució del pressupost a 31 de desembre de 2017
Estat d'execució del pressupost a 31 de març de 2018
Estat d'execució del pressupost a 30 de juny de 2018
Estat d'execució del pressupost a 30 de setembre de 2018
Estat d'execució del pressupost a 31 de desembre de 2018
Estat d'execució del pressupost a 31 de març de 2019
Estat d'execució del pressupost a 30 de juny de 2019
Estat d'execució del pressupost a 30 de setembre de 2019
Estat d'execució del pressupost a 31 de desembre de 2019
Estat d'execució del pressupost a 31 de març de 2020

 

COMPTES ANUALS

Aigües del Prat, SA de conformitat a la legislació de caràcter mercantil elabora els comptes anuals. Aquests comptes comprenen, el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis al patrimoni net, l'estat de flux d'efectiu i la memòria. Aquests documents són redactats amb claredat per a mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat.

Comptes anuals 2014
Comptes anuals 2015
Comptes anuals 2016
Comptes anuals 2017
Comptes anuals 2018
Comptes anuals 2019

 

INFORMES D'AUDITORÍA

Els comptes de la societat estan sotmesos a fiscalització per part d'un auditor de comptes i de la Intervenció municipal. També poden fiscalitzar els comptes la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Cuentas.

Informe auditors externs de les comptes anuals 2014
Informe auditors externs de les comptes anuals 2015
Informe auditors externs de les comptes anuals 2016
Informe auditors externs de les comptes anuals 2017
Informe auditors externs de les comptes anuals 2018
Informe auditors externs de les comptes anuals 2019

 

INFORMACIÓ PERÍODE MITJA DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

4 Trimestre 2013 (32,47 dies) 
1 Trimestre 2014 (44,30 dies)
2 Trimestre 2014 (33,08 dies)
3 Trimestre 2014 (31,92 dies)
4 Trimestre 2014 (28,42 dies)
1 Trimestre 2015 (35,67 dies)
2 Trimestre 2015 (31,73 dies)
3 Trimestre 2015 (30,39 dies)
4 Trimestre 2015 (27,59 dies)

1 Trimestre 2016 (32,50 dies)
2 Trimestre 2016 (20,72 dies)
3 Trimestre 2016 (24,66 dies)
4 Trimestre 2016 (15,27 dies)
1 Trimestre 2017 (17,80 dies)
2 Trimestre 2017 (20,34 dies)
3 Trimestre 2017 (22,62 dies)
4 Trimestre 2017 (17 dies)
1 Trimestre 2018 (19,61 dies)
2 Trimestre 2018 (15,62 dies)
3 Trimestre 2018 (21,26 dies)
4 Trimestre 2018 (15,34 dies)
1 Trimestre 2019 (17,25 dies)
2 Trimestre 2019 (13,77 dies)
3 Trimestre 2019 (18,16 dies)
4 Trimestre 2019 (14,84 dies)
1 Trimestre 2020 (19,86 dies)

 

INDICADORS FINANCERS

Els indicadors i financers són uns índexs numèrics considerats rellevants per a descriure objectivament el perfil econòmic i de gestió de la Societat.

Indicadors financers 2014
Indicadors financers 2015
Indicadors financers 2016
Indicadors financers 2017
Indicadors financers 2018
Indicadors financers 2019