subvenciones

Les subvencions que s'atorguen i els convenis que signa Aigües del Prat, SA per a fomentar actuacions d'interès públic, així com també les encomanes rebudes o encarregades de l'Ajuntament del...

organizacionempresa

Aigües del Prat, SA s'estructura com una empresa de caràcter mercantil. Al capdavant es troba la Junta General d'Accionistes, formada en aquest cas, pels membres que conformen el Plenari...

PERFILCONTRATANTE

PERFIL DEL CONTRACTANT La contractació de l'empresa ha d'assegurar una eficient utilització dels fons públics destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns, la contractació de...

datoseconomicos

PRESSUPOST El pressupost és el document que aprova anualment la Junta General de la Societat i que estableix una situació d'equilibri entre el que es preveu ingressar i el que es podrà...